Haareneen.nl

Inloggen of inschrijven

Privacy, uw goed recht!Als u niet wilt, dat gegevens aan derden verstrekt worden, kunt u dit zelf aan geven.

Waar vraag ik geheimhouding van mijn persoonsgegevens aan?
 
U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u woont of waar u heeft gewoond. U hoeft bij het verzoek niet te vertellen waarom u geheimhouding aanvraagt. Uw gegevens uit de Basisregistratie personen (BRP) worden dan niet aan derden verstrekt.

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen
 
U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen. Deze beperking geldt voor alle persoonsgegevens in de gemeentelijke basisregistratie. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als u in een Blijf-van-mijn-lijfhuis verblijft. U kunt alleen voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen geheimhouding aanvragen. Als uw kind meerderjarig is, moet het zelf geheimhouding aanvragen.

Geheimhouding persoonsgegevens niet altijd mogelijk
 
In sommige gevallen kunnen uw persoonsgegevens niet geheim blijven, ook al heeft u hiervoor een verzoek ingediend. Wanneer overheidsinstellingen of andere instellingen met een publiekrechtelijke taak om uw gegevens vragen, is de gemeente verplicht om uw gegevens te verstrekken. Het kan ook voorkomen dat een advocaat bij de gemeente om uw gegevens vraagt als er een gerechtelijke procedure wordt gestart waarbij u betrokken bent. In dat geval mag u eerst uw mening geven voordat de gemeente uw gegevens verstrekt.

Geheimhouding persoonsgegevens bij verhuizing
 
Als u binnen de gemeente verhuist waar u geheimhouding heeft aangevraagd, blijft de geheimhouding van de gegevens bestaan. Het verzoek is niet aan een bepaalde termijn gebonden. Ook als u verhuist naar een andere gemeente dan hoeft u in de nieuwe gemeente niet opnieuw een verzoek tot geheimhouding te doen.

Meer informatie op www.haaren.nl
 
U leest hierover meer op onze website onder ‘Paspoort, rijbewijs, uittreksels / Geheimhouding persoonsgegevens”. Hier kunt u ook een verzoek indienen. Uiteraard kunt u dit ook aan de balie zelf te regelen. Maak daarvoor wel eerst een afspraak: (0411) 62 72 82.