Privacybeleid HaarenEENPrivacy en Informatie veiligheidsbeleid HaarenEEN juni 2018 

1.  HaarenEEN streeft ernaar te voldoen aan alle eisen van de wet Algemene Verordening
    Gegevensbescherming;
2. Door HaarenEEN verzamelde persoonsgegevens (gegevens die iets over personen zeggen) met
    betrekking tot deelnemers aan het platform worden uitsluitend gebruikt om deelnemers beter met
    elkaar in contact te kunnen brengen. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens van
    deelnemers is nader uitgewerkt in een privacy verklaring die is geplaatst op ons platform
    www.haareneen.nl. Persoonsgegevens van leden worden in een ledenregister opgenomen en
    alleen gebruikt voor communicatie met de leden;
3. Verzamelde gegevens (of elementen daarvan) worden nooit ter beschikking van derden gesteld;
4. Deelnemers en leden hebben recht op inzage en waar noodzakelijk aanpassing van de
    geregistreerde gegevens; (Deelnemers kunnen dit zelf doen op www.haareneen.nl)
5. Door HaarenEEN worden de volgende gegevensverzamelingen aangelegd:

  • Registratie op het platform www.haareneen.nl van gegevens van deelnemers
  • Gegevens van deelnemers beheerd door vrijwilligers ten behoeve van de taakuitoefening
  • Gegevens van leden in het Ledenregister
  • Gegevens van vrijwilligers en deelnemers aan activiteiten

6. Door het bestuur van HaarenEEN is een verwerkersovereenkomst afgesloten met de leverancier
    van het platform MijnBuurtje;
7. Niet op het platform opgeslagen gegevens worden opgeslagen in een beveiligde
    geautomatiseerde omgeving met toegang alleen voor geautoriseerde vrijwilligers;
8. Datalekken dienen bij ontdekking direct gemeld te worden bij de secretaris en deze zal uiterlijk
    binnen 72 uur melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
9. Door het bestuur wordt binnen de afdeling breed bekendheid gegeven aan dit beleidsplan en
    wordt naleving van het beleid bevorderd.

* Deelnemers: deelnemers op het platform www.haareneen.nl
* Leden: Leden van de vereniging HaarenEEN