Spelregels


Door je in te schrijven op deze buurtsite verklaar je je akkoord met onderstaande spelregels. Lees deze daarom goed door vóór je je inschrijft. Indien je niet akkoord gaat met deze spelregels dan kun je beter deze buurtsite niet gebruiken.

Doel
Het doel van deze buurtsite is om bewoners en organisaties uit de buurt met elkaar in contact te brengen en meer met elkaar te delen wat er allemaal al is in de buurt. Belangrijke waarden voor ons hierbij zijn vertrouwen, betrokkenheid met elkaar en plezier. Om informatie op deze site te plaatsen dien je je in te schrijven. Hierbij zijn je voornaam, achternaam, postcode, huisnummer en e-mailadres verplicht.

Fatsoensnormen
We verwachten van je dat je je aan de algemeen geldende fatsoensnormen houdt op deze buurtsite. Inhoud die hieraan niet voldoet wordt verwijderd.  

Informatie plaatsen
Ingeschreven bewoners, organisaties en professionals kunnen zelf informatie plaatsen op deze buurtsite. Als je dit doet dan verklaar je:

  • dat op deze informatie geen copyright rust en iedereen de gepubliceerde informatie mag kopiëren, verspreiden en doorgeven
  • dat deze niets bevat dat strijdig is met algemene fatsoensnormen, wetten of aanleiding kan geven tot een vervolging wegens belediging
  • de exploitant van deze buurtsite te vrijwaren van alle aanspraken van derden op vergoeding van materiële en/of immateriële schade als gevolg van geplaatste informatie.
  • bij de inschrijving je eigen, juiste en volledige gegevens te verstrekken en deze aan te passen in je profiel als je gegevens veranderen.
  • bij het inschrijven op een buurtsite zelf een veilig wachtwoord te kiezen. Als je denkt of weet dat iemand toegang heeft gekregen tot uw inloggegevens dien je zo snel mogelijk je wachtwoord te wijzigen en/of debuurtverbinder hierover informeren.
  • dat als je ingaat op een vraag of aanbod van een andere gebruiker dat dit een overeenkomst tussen jou en deze andere gebruiker is. Daarmee is de exploitant van deze buurtsite of mijnbuurtje.nl geen partij bij de overeenkomst die je sluit of de afspraak die jij maakt met andere gebruikers.
  • je zelf verantwoordelijk bent voor de kwaliteit van de dienstverlening of uitvoering van deze overeenkomsten. Dit houdt in dat jij je aan gemaakte afspraken moet houden en dat je de dienstverlening voor eigen rekening en risico uitvoert. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het afsluiten van een eventuele vrijwilligersverzekering.

Privacy
Deze buurtsite handelt altijd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens om de privacy te waarborgen. Zonder je nadrukkelijke toestemming verstrekt deze buurtsite geen persoonlijke informatie aan anderen.

Inhoud buurtsite
De exploitant van deze buurtsite en/of Munity Services aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor door derden op bovengenoemde wijze op de site geplaatste informatie en/of voor de inhoud van sites waarnaar door middel van links wordt verwezen. Bij de samenstelling van de inhoud van deze buurtsite is uiterste zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet (meer) correct is. We  aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze site.

Om misbruik te voorkomen mag de informatie van deze buurtsite niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Bewerken van de originele informatie mag alleen als het bewerkte materiaal met een zelfde licentie wordt verspreid. De gebruiker dient dan bij het verspreiden en/of bewerken de naam van de maker te vermelden.

Creative Commons Licentie
Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie